اخبار>>
seoseoseo
در جستجوي روش مطالعة جامعه شناسانه فيلم هاي سينمايي

در دهه هاي  اخير كار در زمينةتحليل وتفسير محصولات سينمايي در دانشگاه هاي جهان  عمدتاً برعهدة دپارتمان هاي مطالعات سينمايي  و مطالعات فرهنگي بوده است و دپارتمان هاي جامعه شناسي اغلب چندان علاقه اي به اين موضوع نشان نداده اند و اگر هم تلاشي شده است معمولاً در زمينه جامعه شناسي سينما بوده است تا جامعه شناسي فيلم. كارگروه فيلم وسينما قصدداردتا با برگذاري يك سلسله سخنراني ها  تحت عنوان كلي "در جستجوي روش مطالعة اجتماعي فيلم هاي سينمايي"به فراهم آوردن فرصت  بحث وگفتگو در ميان علاقمندان به مطالعات سينمايي به منظور كوشش بيشتر براي شناخت روش شناسي مطالعة اجتماعي(جامعه شناسانه) فيلم هاي سينمايي كمك كند.

اولين سخنراني از اين سلسله گفتارها روز 30 دي ماه امسال ساعت 5 بعدازظهردر محل انجمن جامعه شناسي برگذارخواهد شد .سخنران اين نشست دكتر پرويز اجلالي خواهد بود.


شوراي مديريت گروه جامعه شناسي شهري و مطالعات منطقه اي تشكيل جلسه مي دهد

به اطلاع اعضاي محترم گروه جامعه شناسي شهري ومطالعات منطقه اي مي رساند كه دومين جلسه شوراي مديريت گروه در ساعت 4 بعدازظهر روز شنبه 21م دي ماه 1392 در محل انجمن جامعه شناسي ايران تشكيل خواهد شد .دستور جلسه بحث وگفتگو درباره نحوه اجراي برنامه گروه در نيم سال دوم سال تحصيلي اخير خواهد بود .از اعضاي شوراي مديريت گروه تقاضا مي شود حتماً در اين نشست شركت كنند .حضور ساير اعضاء و علاقمندان نيز آزاد است


نشست نقد كتاب در گروه شهر
به آگاهي علاقمندان مسائل شهري مي رساند كه روز دوشنبه 16 دي ماه 1392 ساعت 5 بعدازظهر در محل انجمن جامعه شناسي ايران نشستي به منظور نقد كتاب "مستند سازي تجربيات شهرداري تهــران " تاليف آقاي دكتر كيومرث اشتريان برگذار خواهد شد. در اين نشست آقايان دكتر حسين ايماني جاجرمي و دكتر نويد سعيدي رضواني با حضور مولف اثر به نقد كتاب خواهند نشست .لازم به توضيح است كه اين كتاب حاصل پژوهشي است كه به سفارش معاونت اجتماعي-فرهنگي شهرداري تهران انجام شده است. شركت شما عزيزان در اين نشست موجب امتنان است.

معرفی و نقد>>
كتاب مفاهيم اساسي در مطالعات شهري

گوتدينر، مارك ، لسلي باد(مترجم: عبدالرضا ادهمي) . مفاهيم اساسي در مطالعات شهري،تهران،نشربهمن برنا،1390.

اگر خاطرتان مانده باشد اصل اين كتاب را در سال گذشته در همبن سايت معرفي كرديم(نام اصلي:Key Concepts in Urban Studies) و نوشتيم كه آقاي دكتر ادهمي استاد دانشگاه آزاد به تشويق گروه شهر ترجمة اين كتاب را برعهده گرفته است.حال خوشحاليم به اطلاعتان برسانيم كه اين كتاب كه مي تواند نقش يك دائر‌‌ة المعارف را در زمينة جامعه شناسي شهري بازي كندو براي دانشجويان واستادان ايراني بسيار مفيد باشد،اخيراً منتشر شده و در دسترس مي باشد .گروه شهر انجمن مطالعة اين كتاب را به همة علاقه مندان مسائل شهري توصيه مي كند.


يك كتاب درسي خوب با يك نگاه ميان رشته اي
انتشار ترجمه¬ي فارسي منشور حقوق اسكان
گزارش های شهری>>
مجاورت فیزیکی و جدایی گزینی اجتماعی: مقایسه دو محله در جنوب تهران

نویسندگان: زینب زحمتکش، پرویز اجلالی

تقدیم به خاطره ی هلن و رابرت لیند

مقدمه

یکی ازمهم ترین پیامدهای رشدشتابان شهرنشینی وتوسعه فیزیکی شهرهای بزرگ کشورمانند تهران در دهه های اخیر جدایی گزینی محلات است که بازتابنده و بازتولیدکننده نابرابری اجتماعی موجود در شهر است.  استقرار محله های مرفه در بخشی از شهر ومحله های فقیر نشین دربخشی دیگر و نابرابری بسیار چشم گیر دراستاندارد های زندگی میان ساکنان شهرپدیده ی جدیدی درهیچ یک ازشهرهای جهان نیست هرچند که درکشورهای کم تر توسعه یافته به دلیل فاحش بودن تفاوت های اجتماعی-اقتصادی وگستردگی سکونت گاههای زیر استاندارد تفاوت  میان شرایط زندگی میان محلات مرفه وفقیر شدید تر بوده و طبقات مرفه تر برای ایجاد شرایط زیست مطلوب برای خود فرایند جدایی گزینی را شدت می بخشند و معمولاً از محلات نزدیک به مرکز شهر به سوی اطراف و حومه های شهر حرکت می کنند ومحله های مرکزی را با شرایط زیر استاندارد برای فقرا باقی می گذارند. نتیجه این که به طور معمول ومطابق  اکثر مشاهدات فرایند جدایی گزینی فیزیکی و جدایی گزینی اجتماعی با هم اتفاق می افتند به طوری که در اثر این جابه جایی ،پس از چندی طبقات بالا (صاحب کارها) و پائین (کارگران) هم از نظر کالبدی و جغرافیایی از هم دور می شوند و هم از نظر ثروت ومنزلت و قدرت . در تهران هم چنین فرایندی اتفاق افتاده است و طبقات مرفه تر مرتباً برای سکونت محلات دور تر از مرکز شهر را انتخاب کرده اند ونقاط مرکزی را برای خانواده هایی که توانایی ارتقاء وضع مسکن خود را نداشته اند ، باقی گذاشته اند.


از جهل فرشته ها را سرنگون کردند
تك نگاري محلة صفا- تهران
 

دیدگاه>>
برنامه گروه علمی تخصصی جامعه شناسی شهر و مطالعات منطقه ای در سال تحصيلي 1392-93

الف: تاسيس و فعال سازي كارگروه ها

1-کارگروه توسعه اجتماعی شهری

وظیفه اصلی کار با نهادهمکاری توسعه شهری متشکل از جامعه مهندسان مشاور ایران و جامعه مهندسان شهرساز ایران و انجمن جامعه شناسی درجهت تقویت نگاه اجتماعی در طرح های توسعه شهری:

هیئت موسس:  دکتر شیرین احمد نیا، دکتر اعظم خاتم ، محسن صفا بخش ،محمد سالاری، ساراکریمی

 2- کارگروه محیط زیست شهری

وظیفه اصلی:  برجسته ساختن بعد زیست محیطی در رشته جامعه شناسی شهری

هیئت موسس: محسن صفابخش،سیاوش اجلالی، سیامک زند رضوی

3-کارگروه سایت و مطبوعات

وظیفه اصلی : همکاری با سردبیر سایت مستقل گروه(مدیر گروه) و هیئت تحریریه آن در اداره سایت اختصاصی گروه وبخش مربوط به گروه در سایت انجمن و همکاری در زمینه انعکاس مطبوعاتی جلسات گروه

هیئت موسس: حسین نوری نیا ، سارا کریمی، فرشید مقدم سلیمی، هاله میرمیری،خانم فغفوری

4- کارگروه بین الملل

وظیفه اصلی: کوشش در جهت برقراری ارتباطات علمی بین المللی

هیئت موسس: اعظم خاتم ،پرویز اجلالی

5- کارگروه تولید ادبیات شهری

وظیفه اصلی:گرد آوری اطلاعات درباره شهرهای ایران با هدف تالیف دائره المعارف شهرهای ایران

و پایش انتشارات جدید و برنامه ریزی برای معرفی و نقد آنها

هیئت موسس:  مهری سادات طبیبی نیا ،محمد سالاری راد

6- کارگروه اجرایی

وظیفه اصلی انجام فعالیت های ارتباطی و پشتیبانی  زیر نظر مدیرگروه

هیئت موسس: مریم رجبی، محسن صفا بخش، سارا کريمي

نشست هاي نقد كتابب

دوشنبه13 آبان – ساعت 5 عصر:كتاب مديريت شهري

دوشنبه 11 آذر- ساعت 5 عصر: كتاب پشت درياها هم شهري است

دوشنبه 16 دي– ساعت 5 عصر: كتاب مستند سازي تجربيات شهري

ج- سخنراني ها

- افسانه هايي دربار‌ة مهاجرت و محيط زيست – بهمن ماه

د- ميزگردها

- بهترين كوشش ها در زمينه سكونتگاه هاي غير رسمي – اسفند ماه

- سرنوشت شهرهاي ايراني و  اتوموبيل هاي ما – اردي بهشت ماه 

 درس هايي از شهرهاي جهان- خردادماه

از زلزله آذربايجان دو سال گذشت – دي ماه

علاوه بر برنامه هاي اعلام شده بالا كارگروه ها نيز ممكن است نتايج كار خود را در جلساتي ارائه كنند


بررسی نقش و جایگاه شوراها در گفت وگوی شهرنوشت با پرویز اجلالی، جامعه شناس
نظریه و تاریخ شهر>>
خلاصة مفاهيم اصلي توسعة شهري پايدار

علي آسماني

1-2 -  انواع پایداری:

انواع چهارگانه پایداری عبارتند از: انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی. این انواع بسیار با هم متفاوتند و علی‌رغم تداخل‌ها با هم در یک مفهوم جمع نمی‌شوند. در واقع مشکل از اینجا آغاز شده است که وقتی نظام اقتصادی انسانی کوچک بود ظرفیتهای باز تولید و انطباق محیط زیست نامحدود فرض می‌شد. اما امروزه با کمال تاسف متوجه شده‌ایم که منابع و ذخایر زیست محیطی محدودند. البته این ظرفیتها بسیار بزرگ بودند اما مصرف بسیار زیاد اقتصاد انسانی از آنها پیشی‌گرفته است و ذخایر محدود شده‌اند. اقتصاددانان که با منابع کمیاب سروکار دارند نتوانسته اند کمیاب بودن منابع زیست محیطی را درک کنند و وارد ارزیابی‌های خود کنند. قاعده کلی پایداری این است خروجی فعالیتهای ما باید در محدوده توانایی محیط زیست محلی برای جذب مواد زائد بوده و باعث تخریب غیرقابل قبول ظرفیت جذب مواد زائد در آینده نشود.


سایتهای شهری>>
انجمن جامعه شناسي ایران
http://www.isa.org.ir

انجمن بين المللي جامعه شناسي
www.isa.org

وبلاگ جامعه شناسی شهری
http://urbansociology.blogfa.com

سخنرانی ها>>
مستند سازی یعنی بیرون آمدن از فرهنگ شفاهی

دومین نشست‌ نقد کتاب سال 1392 گروه جامعه شناسی شهر و مطالعات منطقه ای  انجمن جامعه‌شناسی ایران دوشنبه (16 دی‌ماه) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار ‌شد و به نقد کتاب "مستند سازی تجربه های مدیریتی در شهرداری تهران" نوشته کیومرث اشتریان  اختصاص داشت .  در این نشست ،دکتر ایمانی جاجرمی منتقد اول کتاب با انتقاد از بعضی نکات رعایت نشده در کتاب «مستندسازی تجارب مدیریتی در شهرداری تهران» گفت: نقدهای زیادی می‌توان به این اثر وارد دانست. برای نمونه، یکی از ایرادهای این اثر نامعلوم بودن این مساله است که آیا این مجموعه را می‌شود کتاب دانست یا صرفا یک گزارش پروژه است؟ کتاب ویژگی‌هایی معینی دارد که در این مجموعه دیده نمی‌شود


تهران، همچون شهري فرهنگی

روز يازدهم مهر ماه 1391،دومين نشست گروه جامعه شناسي شهر انجمن جامعه شناسي ايران كه به  نقد کتاب فرهنگ و شهر:چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری، با تاکید بر مطالعات شهر تهران، اختصاص داشت، در سالن اجتماعات انجمن برگذار شد .اين كتاب به سفارش معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران توسط دكتر نعمت الله فاضلي: انسان شناس واستاد دانشگاه علامه طباطبايي تاليف شده است . در اين نشست در ابتدا آقاي دكتر فاضلي كتاب را به اختصار معرفي كرد. سپس آقايان دكتر محمد قانعي راد، دكتر پرويز اجلالي  و دكتر جواد مهدي زاده به نقد و بررسي كتاب پرداختند:


پژوهش شهری>>
تمركـــز زدايي و سازمان برنامه: انحلال يا اصلاح

مصاحبه با دكتر پرويز اجلالي

به نقل از نشريه پيام مديران فني و اجرايي  شماره 33 و34 پاييز و زمستان 1391 ، صفحه 30تا 34

معافی غفاری: از جناب آقای دکتر پرویز اجلالی برای فرصتی که به ما دادند و همین طور بقیه دوستان تشکر می کنم و امیدوارم گفت وگوی مفیدی داشته باشیم. با توجه به اقتصاد ایران که اقتصادی بر پایة نفت است و این نوع اقتصاد به دولت توان بالایی می دهد، آیا ما به سازمان برنامه نیاز داریم و اگر داریم این سازمان به چه شکلی باید باشد؟

دکتر اجلالی: از دهة هشتاد میلادی به بعد دیدگاه هایی دربارة ادارة اقتصادها مطرح شد که با برنامه ریزی و بویژه برنامه ریزی در سطح ملی مخالف بود .این دیدگاه ها به سپردن دوبارة اقتصاد به نظام بازار که در نظر ایشان نظامی طبیعی با توانایی اصلاح خود بود ،باور داشتند و می گفتند مداخلة دولت ها تحت عنوان برنامه ریزی نظام بازار رامختل میکند .به جای آن مقررات زدایی وتشویق فعالیت کنشگران اقتصادی از طریق کاستن از مالیات ها و غیره را پیشنهاد میکردند .استدلال دیگر ایشان درمخالفت با برنامه ریزی این بود که برنامه ریزی نیازمند اطلاعات جامع وکاملی است که هرگز هیچ دولت یا سازمان برنامه ریزی نمی تواند گرد آوری کندو فقط نزد کنشگران وفعالان اقتصادی (صاحبان سرمایه و مهارت) است .پس باید دولت را دوباره تعریف کرد(آن ها میگفتند اختراع دوبارة دولت) و وظایفی بسیار محدود مثل تامین امنیت را برعهدة آن گذاشت.این سیاست ها که در ابتدا ز سوی نومحافظه کاران و نولیبرال ها در کشورهای آنگلوساکسون مطرح شده بود ،بتدریج نفوذ بسیاری پیدا کرد و کم و بیش همة دولت هارا ،البته به اندازه های مختلف تحت تاثیر قرار داد وحتی به شرایط دریافت وام از موسسات جهانی تبدیل شد.


ناپایداری ساختمانها: واقعیت دیرپای روستاهای ما

گفتگوی روزنامه شرق با اعظم خاتم در باره زلزله در ایران24 مرداد 1391

پنج‌هزار خانه روستايي در شمال غرب ايران با خاك يكسان شده و 80درصد بيمارستا‌ن‌ها در اهر و توابع تخريب شده. زلزله هنوز در اين منطقه بوي مرگ مي‌دهد و هزاران شهروند ايراني دو باره در پي لرزه‌اي نابه‌هنگام، بي‌خانمان شده‌اند.

اعظم‌ خاتم، جامعه‌شناس شهري كه مجموعه مقالاتی را با عنوان «شهر و زمين‌لرزه» تدوين كرده عدم پیگیری موثرسياست‌هاي مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستائی و طرح ناظران فنی روستا برای  نظارت بر ساخت و سازرا علت عمده ادامه مرگباری زلزله درمناطق روستائی ایران می داند و مي‌گويد:


زلزله ژاپن و لرزش تن ما ایرانی ها
Homepage  /  About us  /  View point  /  Seminars  /  Urban research  /  Book review  /  City reports  /  Urban theory & history  /  Urban sites  /  News  /  Contact us

send email to Urban.isa@gmail.com with questions or comments about this website.